Góp ý

Bạn có thể đóng góp như thế nào với Drupalo?

Bạn có thể cài đặt nó và cho biết sau này hệ thống của bạn hoạt động như thế nào, bạn có thể dịch Drupalo, bạn có thể thiết kế hình ảnh hoặc giao diện CSS mới cho các dự án drupalo khác, bạn có thể cho biết lỗi bạn đã mắc phải, bạn có thể lập trình mô-đun mới … có rất nhiều cách để giúp đỡ và cộng tác với cộng đồng drupalo.

Dịch Drupalo!

Chúng tôi là nhóm dịch Esperanto của Drupalo, nếu bạn có một dự án drupalo và bạn thấy một số câu cần dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ dịch những câu đó cùng nhau.

Tham gia các diễn đàn!

Viết ra và cho chúng tôi biết những nghi ngờ, vấn đề và cài đặt của bạn. Bạn cũng có thể học hỏi từ các chuyên gia khác bằng cách đọc các câu hỏi cũ của diễn đàn.

Thông báo dự án drupalo của bạn!

Chúng tôi thu thập các trang từ các hiệp hội Esperanto được tạo bằng Drupalo, vì vậy bạn có thể thông báo dự án của mình trong diễn đàn để chúng tôi có thể thêm nó vào trang và mọi người sẽ biết về nó. Cộng đồng Drupalo đang phát triển mỗi ngày. Cảm ơn và tiếp tục!